Algemene voorwaarden

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 • verkoper: Handelsonderneming 4 of US B.V.;
 • koper: degene die zich door de koop van zaken en/of diensten jegens verkoper heeft verbonden of met dat doel met hem in onderhandeling is;
 • overeenkomst: de tussen partijen gesloten overeenkomst waarop deze voorwaarden door verkoper van toepassing zijn verklaard;

Voor alle aanbiedingen, verkopen en leveringen gelden de algemene bepalingen zoals hierna vermeld. Ook als door koper andere voorwaarden van toepassing worden verklaard, zullen deze voor verkoper niet gelden, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk wordt overeengekomen. Door het vragen van een offerte en/of het plaatsen van een opdracht wordt de koper geacht deze algemene voorwaarden van verkoper te hebben aanvaard. Koper wordt geacht op de hoogte te zijn met de inhoud van deze algemene voorwaarden.

I. Aanbiedingen.

Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend indien en voor zover door verkoper niet schriftelijk een termijn is genoemd waarin de aanbiedingen gelden. Niet bindend zijn alle gegevens die genoemd staan in afbeeldingen, catalogi, technische tekeningen en verdere gegevens die door verkoper zijn verstrekt.

II. Overeenkomsten.

Overeenkomsten betreffende de levering van zaken en/of diensten komen tot stand nadat de door verkoper gestuurde opdrachtbevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper voor akkoord zijn getekend en retour gezonden aan verkoper. Is deze bevestiging met eventuele berekeningen en tekeningen door koper niet binnen 8 dagen getekend retour gezonden, dan wordt de overeenkomst geacht tot stand te zijn gekomen volgens de opdrachtbevestiging met eventueel daarbij behorende tekeningen en berekeningen.

III. Prijzen.

 • a. Elke prijsopgave van de verkoper is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 • b. Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, zijn de opgegeven prijzen exclusief btw, in- en uitvoerrechten en andere belastingen, heffingen en rechten.

IV. Levering en risico.

Voor de levering van zaken en/of diensten en de aanvaarding daarvan door de koper, geldt het volgende. Zie ook het bepaalde in artikel VIII.

 • a. Tenzij anders overeengekomen, geschiedt de levering van zaken en/of diensten aan huis, bedrijf en/of bouwplaats van koper. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de zaken, inclusief tekeningen, ontwerpen, schetsen, berekeningen et cetera het kantoor of het magazijn of de werkplaats van verkoper verlaten.
 • b. De levering geschiedt tegen een vast bedrag, tenzij hier door verkoper op de factuur of anderszins van wordt afgeweken.
 • c. De zaken en/of diensten zijn vanaf het moment van levering/oplevering voor rekening en risico van de koper.

V. Hoedanigheid, keuring en acceptatie.

 • a. Als over de hoedanigheid van de te leveren zaken en/of diensten niets uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen, kan koper slechts aanspraak maken op een hoedanigheid die in overeenstemming is met wat in de handel en/of betreffende dienstverlening gebruikelijk is.
 • b. Als de zaken op verzoek van de verkoper worden aangeboden met een kwaliteitsverklaring (garantie) die door een derde is afgegeven, worden deze zaken geacht te zijn gekeurd en geaccepteerd door de koper als in overeenstemming met de kwaliteitsverklaring (garantie) van bedoelde derden.
 • c. De controle op de hoeveelheid en/of beschadiging van de geleverde zaken dient koper direct na ontvangst van de zaken uit te voeren. Dit geldt tevens na mededeling van verkoper dat de zaken ter beschikking van koper staan.
 • d. Eventuele tekorten of beschadigingen van de geleverde zaken dan wel van de verpakking daarvan die bij (af)levering van de zaken door of vanwege de koper worden/zijn geconstateerd, dient koper op de afleveringsbon, de factuur en/of afleveringsdocumenten te (doen) vermelden. Doet de koper dit niet, dan wordt ervan uitgegaan dat koper de geleverde zaak in goede staat heeft ontvangen en goedgekeurd; eventuele klachten en reclames over de geleverde zaak worden niet meer in behandeling genomen.
 • e. Koper kan geen beroep doen op en geen rechten ontlenen aan gebreken die ten tijde van de levering van de zaken niet zichtbaar waren wanneer:
  • de geleverde za(a)k(en) is/zijn verwerkt;
  • de geleverde za(a)k(en) nog niet is/zijn verwerkt en koper zich niet binnen 8 dagen na ontdekking van het gebrek dan wel nadat het gebrek had kunnen worden ontdekt bij behoorlijke oplettendheid, schriftelijk hierover tot verkoper heeft gewend onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klacht(en).
 • f. Klachten over facturen dienen binnen 8 dagen na verzenddatum van de facturen schriftelijk bij verkoper te worden ingediend.
 • g. Na het verstrijken van de termijn van 8 dagen wordt de koper geacht de geleverde zaak, respectievelijk de factu(u)r(en) te hebben goedgekeurd. Eventuele klachten worden daarna niet meer in behandeling genomen.
 • h. Als de klacht door verkoper gegrond wordt bevonden en geaccepteerd, is verkoper slechts verplicht de ondeugdelijke za(a)k(en) en/of geleverde dienst(en) te vervangen dan wel opnieuw te verrichten zonder dat koper enig recht kan doen gelden op schadevergoeding in welke vorm dan ook.
 • i. Het feit dat koper een klacht heeft ingediend, ontslaat hem niet van zijn betalingsverplichting ten opzichte van verkoper.
 • j. Retour zenden van geleverde zaken door koper kan slechts geschieden na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper, onder nog nader te bepalen voorwaarden van verkoper.
 • k. Onverminderd het in de voorgaande leden bepaalde, dienen klachten in ieder geval binnen 8 dagen na de (op)leverings- of factuurdatum schriftelijk aan verkoper gemeld te worden, op straffe van niet-ontvankelijkheid van de klacht van de koper.
 • l. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is bedongen, heeft verkoper het recht om de zaken vanuit een of meer andere magazijnen/fabrieken dan de zijne af te leveren. Ook daarvoor gelden de voorwaarden die in dit artikel V is vermeld.

VI. Tekeningen en berekeningen.

Als tekeningen en berekeningen betrekking hebben op de geleverde zaken die door verkoper worden geproduceerd, behoeft verkoper pas met de voorbereidende werkzaam-heden van de in opdracht gegeven zaken te beginnen, wanneer de koper schriftelijke goedkeuring heeft gegeven.

Als tekeningen en berekeningen door derden worden verstrekt, zal pas met de voorbereidende werkzaamheden worden begonnen wanneer de koper de tekeningen en berekeningen heeft ontvangen en goedgekeurd en dat schriftelijk aan verkoper heeft meegedeeld. Voor (de gevolgen van) onjuistheden in of het uitblijven van tekeningen en/of berekeningen van derden, is verkoper niet aansprakelijk.

VII. Leveringstijden.

 • a. In offertes of orderbevestigingen genoemde leveringstijden gelden slechts bij benadering. Ongeveer vier weken voor de afgesproken leverdatum neemt verkoper contact op met koper om de leveringstermijn te controleren en eventueel in overleg met koper bij te stellen. Een eventuele overschrijding van de afleveringstermijn is geen wanprestatie van verkoper en verkoper is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat door vertraging van welke soort ook.
 • b. Wanneer de zaken na het verstrijken van de leveringstermijn niet door koper zijn afgenomen, heeft verkoper het recht koper schriftelijk te sommeren een termijn te noemen waarbinnen de totale (op)levering van de hier bedoelde zaken zal plaatsvinden. De koper is verplicht binnen 8 dagen te reageren op de sommatie. Doet hij dat niet, dan heeft verkoper het recht onmiddellijk volledige betaling te vorderen.
 • c. De (op)leveringstermijn die de koper na sommatie dient aan te geven, bedraagt minimaal 48 uur en maximaal 2 maanden, of zoveel korter als koper wenst, met dien verstande dat de door koper te noemen termijn nooit korter zal zijn dan de overeengekomen leveringstermijn, ook niet als deze langer is dan 2 maanden, tenzij verkoper alsnog instemt met een kortere termijn. Verkoper is niet aansprakelijk voor bedrijfsschade of andere schade, die direct of indirect het gevolg is van opslag en/of latere (op)levering van de zaken.

VIII. Betaling en zekerheidsstelling.

 • a. De koper verplicht zich binnen 30 dagen na factuurdatum te betalen zonder enig beroep te doen op schuldvergelijking en/of korting. Koper is bovendien verplicht om te betalen voordat de zaken afgeleverd worden. Eventueel overeengekomen betalingskortingen vervallen als verkoper het verschuldigde bedrag niet binnen deze termijn ontvangen heeft. Aan klachten omtrent gebreken van geleverde zaken en/of diensten kan de koper geen rechten ontlenen om de betalingen op te schorten of om de nakoming van enige andere verplichting op te schorten, ongeacht of deze betrekking hebben op (levering van) andere zaken of diensten. Klachten geven koper ook geen recht op verrekening of schuldvergelijking met voorafgaande, met de bestreden of met volgende leveringen.
 • b. Vanaf het ogenblik waarop de (aan)betaling had moeten geschieden, heeft verkoper het recht om zonder verdere mededeling een rente te vorderen van 1% van het factuurbedrag per maand.
 • c. Als koper met de betaling van een betwiste dan wel onbetwiste vordering in gebreke blijft, heeft verkoper het recht na deugdelijke sommatie de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten te annuleren dan wel op te schorten totdat de (aan)betaling heeft plaatsgevonden. Daarbij behoudt verkoper het recht op onmiddellijke betaling van zaken en/of diensten die nog geleverd zullen worden, en het recht om eventueel ontstane schade op koper te verhalen.
 • d. Verkoper heeft het recht om, ook tijdens het uitvoeren van een overeenkomst, betalingszekerheid te eisen. Als deze zekerheid onvoldoende is voor verkoper, heeft verkoper het recht de levering op te schorten of de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te annuleren. Verkoper heeft het recht om de hierdoor voor hem ontstane schade op koper te verhalen. De overeengekomen koopprijs van wat al geleverd is, wordt in dat geval direct opeisbaar.
 • e. In geval van wanbetaling is koper gehouden aan verkoper naast de hoofdsom en de rente alle incassokosten te vergoeden die door niet-betaling zijn of worden veroorzaakt Ð zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke. De koper is verplicht de buitengerechtelijke incassokosten te betalen wanneer verkoper de hulp van derden heeft ingeschakeld om de betaling in te vorderen. Deze buitengerechtelijke kosten worden vastgesteld op ten minste 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 250,-. Uit het enkele feit dat verkoper zich heeft verzekerd van de hulp van derden, blijkt de hoogte van en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

IX. Annulering na opdrachtverlening.

Als koper nadat de overeenkomst is gesloten, om welke reden ook, de overeenkomst annuleert, moet hij dit schriftelijk aan verkoper melden. Koper is in dit geval verplicht om 30% van het op grond van de overeenkomst verschuldigde bedrag aan verkoper te betalen. Verkoper zal koper een factuur sturen en koper verplicht zich te betalen binnen 30 dagen na de factuurdatum. Het bepaalde onder VIII met betrekking tot wanbetaling door koper is van toepassing.

X. Eigendomsvoorbehoud.

Alle geleverde zaken blijven eigendom van de verkoper zolang de koper de verschuldigde koopprijs of enig ander door koper aan verkoper verschuldigd bedrag niet volledig heeft betaald. Koper is niet bevoegd de zaken die nog niet volledig zijn betaald, anders dan voor de gebruikelijke verwerking ervan, aan derden in eigendom over te dragen, de zaken door enige overeenkomst of handeling aan derden te verpanden of aan derden enig ander zekerheidsrecht in de ruimste zin van het woord te verschaffen. Als koper enige verplichting uit deze overeenkomst niet nakomt, is verkoper zonder verdere mededeling gerechtigd de geleverde zaken terug te nemen en de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst ontbonden te achten. De verkoper behoudt daarbij het recht vergoeding te eisen van eventueel ontstane schade, gederfde winst en rente. Zolang enige afgeleverde zaak door een van de genoemde omstandigheden het eigendom van verkoper is gebleven, is verkoper gerechtigd zich van de toestand van de zaken op de hoogte te stellen. Koper machtigt verkoper hierbij onherroepelijk de plaats of de plaatsen waar de zaken zich bevinden te betreden en Ð zo nodig Ð de zaken daaruit te (doen) verwijderen om deze zaken weer tot zich (koper) te nemen.

XI. Overmacht.

Als overmacht gelden alle gebeurtenissen of omstandigheden die tot gevolg hebben dat van verkoper in redelijkheid niet verlangd kan worden dat hij zijn verplichtingen (tijdig) nakomt. Onder overmacht wordt onder meer verstaan: overheidsingrijpen, gebrek aan grondstoffen bij verkoper, fabrieks(vervoers-)storingen van welke aard ook, werkstaking, uitsluiting of gebrek aan personeel, vorstverlet, belemmeringen ten gevolge van abnormale weersomstandigheden, quarantaine, epidemie‘n, mobilisatie, staat van beleg of oorlog en alle belemmeringen die voortkomen uit maatregelen van organisatorische aard.

XII. Aansprakelijkheid.

 • a. Als verkoper zijn verplichtingen uit enige overeenkomst niet of niet behoorlijk nakomt, is hij slechts gehouden het ontbrekende kosteloos aan te vullen, gebrekkige zaken te vervangen en/of onvoldoende geleverde accessoirediensten opnieuw uit te voeren, zodra hem dit redelijkerwijze mogelijk is. Als de koper ondanks bedoelde hernieuwde prestatie schade heeft geleden en verder overleg niet tot overeenstemming leidt, kan verkoper maximaal aansprakelijk zijn voor schade tot een bedrag gelijk aan 25% van de aan koper in rekening gebrachte prijs voor de geleverde zaken en/of diensten.
 • b. Koper vrijwaart verkoper volledig van alle aanspraken van derden die mochten voortvloeien uit of verband houden met (niet-)nakoming door verkoper van verplichtingen uit hoofde van enige overeenkomst met koper.
 • c. Verkoper is niet aansprakelijk voor de gevolgen van afwijkingen in en/of discrepanties tussen kwaliteitseisen die door koper zijn gesteld en die hem door verkoper schriftelijk zijn bevestigd.

XIII. Afwijkende bedingen.

Als bij de verkoop van bepaalde zaken van verkoper afkomstige bijzondere voorwaarden zijn overeengekomen, prevaleren deze bijzondere voorwaarden boven de onderhavige algemene bepalingen wanneer ze met elkaar in strijd zijn. Verder behouden deze algemene bepalingen hun gelding.

XIV. Geschillen.

Tussen koper en verkoper kunnen geschillen ontstaan over de aanbieding en/of (koop)overeenkomst of over de overeenkomsten die daaruit voortvloeien. Onder geschillen vallen ook die zaken die slechts een van de partijen als geschil beschouwt. Alle geschillen worden beslecht door arbitrage, overeenkomstig het Reglement van het Nederlands Arbitrage Instituut (NAI), tenzij verkoper er de voorkeur aan geeft de zaak voor te leggen aan de bevoegde rechter. Als koper een geschil aanhangig wenst te maken tegen verkoper, dient hij dat schriftelijk aan verkoper te melden, waarna verkoper 14 dagen de tijd heeft om zijn voorkeur voor de gewone rechter schriftelijk uit te spreken. Doet verkoper dit niet, dan dient koper het geschil bij het NAI aanhangig te maken. Als het een vordering betreft die voor de Arrondissementsrechtbank aanhangig dient te worden gemaakt, verklaren partijen de rechtbank te Rotterdam bevoegd van de vordering kennis te nemen.

XV. Ontbinding.

De koper wordt geacht van rechtswege in verzuim te zijn wanneer hij niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting die voor hem uit de overeenkomst voortvloeit. Koper is tevens in verzuim als hij nalaat enig factuurbedrag of gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, als zijn faillissement, surseance van betaling of liquidatie wordt uitgesproken en als hij onder beheer, bewind of curatele is/wordt gesteld. In al die gevallen heeft verkoper het recht, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten of de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden; de keuze is aan de verkoper. De verkoper is in deze gevallen niet gehouden tot enige schadevergoeding en behoudt zijn recht op schadevergoeding als gevolg van de wanprestatie van koper en op de ontbinding van de overeenkomst. Elke vordering die verkoper ten laste van koper heeft of krijgt, is dadelijk en ineens opeisbaar.

XVI. Toepasselijk recht.

Alle overeenkomsten waarop deze algemene leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing zijn, vallen onder het Nederlands recht.

XVII. Nietigheid.

Als een of meer van de onderhavige voorwaarden door wettelijke maatregelen en/of rechterlijke beslissing nietig of vernietigd zijn of worden, blijven de overige voorwaarden gelden.

XVIII. Inwerkingtreding.

De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Dordrecht d.d. 22 augustus 2012 en zijn van kracht vanaf genoemde datum.

Laatst bijgewerkt op 18 januari 2017

Plan een geheel vrijblijvende afspraak in met 1 van onze tegel adviseurs.

Website door BlueBird Media ©